00:34:51: -!- girianshiido has joined #corewars.
01:32:36: -!- girianshiido has quit ().
02:18:54: -!- Doxin has quit (Ping timeout: 265 seconds).
07:44:50: -!- X-Scale has quit (Ping timeout: 252 seconds).
12:49:17: -!- Doxin has joined #corewars.
12:49:17: -!- Doxin has quit (Changing host).
12:49:17: -!- Doxin has joined #corewars.
16:47:42: -!- X-Scale has joined #corewars.
20:38:05: -!- waknuk has joined #corewars.
20:41:35: -!- waknuk has parted #corewars.